CONTACT
doc. Ing. Ján Bača, CSc.
Katedra počítačov a informatiky
FEI TU Košice
Letná 9
041 20 Košice
Slovakia
tel.: +421-55-602-2573
e-mail: Jan.Baca@tuke.sk